Algemene voorwaarden

160712

 

1. Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

- ‘Railsport Nederland’. De officiële leverancier voor de Railsport artikelen. Railsport verzorgt in deze hoedanigheid voor Railsport alle nodige handelingen vanaf het moment dat opdrachtgever een artikel bestelt. Voor vragen over bestellen, bezorgen, betalen, garantie en service kan contact opgenomen worden met Railsport.

- ‘Artikel’. Het artikel of de artikelen die door het sluiten van een overeenkomst door Railsport aan opdrachtgever geleverd dienen te worden, waarvoor opdrachtgever een bepaalde prijs dient te betalen.

- ‘Voorwaarden’. Deze Voorwaarden.

                                     

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Railsport middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert opdrachtgever uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Railsport worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Railsport worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Railsport ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Railsport heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van de webwinkel te wijzigen.

 

3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Indien Railsport de aankoop-/huurprijs van het artikel dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal Railsport opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever kan in dat geval deze overeenkomst ontbinden door dit per e-mail aan Railsport te melden.

3.2 De overeenkomst bevat alle tussen opdrachtgever en Railsport gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen opdrachtgever en Railsport.

3.3 De administratie van Railsport geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door opdrachtgever aan Railsport verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Railsport verrichtte leveringen. Railsport erkent dat elektronische communicatie als (tegen)bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent opdrachtgever dit eveneens.

3.4 De overeenkomst tussen Railsport en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst op de webwinkel van Railsport door het volledig en correct invullen van het bestelformulier alsook de `verzend button` geactiveerd heeft.

3.5 Retourneren en/of ruilen van bestelde en ontvangen artikelen is niet mogelijk bij Railsport.

 

4. Transport- en kosten

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro`s. De artikelen zijn vrij van verzendkosten en BTW.

4.2 Het transportrisico (w.o. schade, verlies, diefstal, etc.) is voor rekening opdrachtgever. Om dit risico te beperken, kan opdrachtgever kiezen voor aangetekende verzending. De kosten voor aangetekende verzending zijn voor rekening van opdrachtgever. De kleding of andere artikelen kan niet worden opgehaald.

 

5. Levertijd en betalingen

5.1 De leveringstermijn van het artikel bedraagt ongeveer 10 werkdagen na ontvangst van uw betaling.

5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Railsport overschreden wordt, zal Railsport de opdrachtgever hierover informeren. In dat geval heeft opdrachtgever de bevoegdheid om de overeenkomst met Railsport te ontbinden. Deze opdracht tot ontbinding van de overeenkomst dient opdrachtgever per e-mail aan Railsport kenbaar te maken.

5.3 Het totaalbedrag van het artikel/de artikelen moet voor de vermelde (uiterste) betaaldatum in één keer overgemaakt worden. Opdrachtgever kan enkel middels iDeal betalingen het artikel/de artikelen aanschaffen.

5.4 De betalingen die opdrachtgever heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door opdrachtgever wordt ontbonden, zal Railsport binnen 10 werkdagen, nadat Railsport de in artikel 5.2 genoemde opdracht tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

5.5 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland.

 

6. Garantie

6.1 Wanneer binnen 10 dagen nadat opdrachtgever het artikel heeft ontvangen het artikel een gebrek blijkt te vertonen, kan opdrachtgever Railsport per e-mail om vervanging vragen.

6.2 Wanneer opdrachtgever Railsport vraagt om vervanging moet opdrachtgever het artikel aan Railsport terugsturen. Na ontvangst van het om te ruilen artikel, zal Railsport binnen 10 werkdagen een vervangend artikel (gelijk aan het eerder bestelde artikel) aan opdrachtgever toesturen. De kosten van de retourzendingen komen voor rekening van Railsport, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van het artikel dan wel het gebrek aan het artikel aan opdrachtgever te wijten is of anderszins voor rekening en risico van opdrachtgever blijkt. In dat geval is Railsport niet verplicht het artikel te vervangen en/of de kosten voor de retourzending voor haar rekening te nemen. Railsport zal het artikel dan in dezelfde toestand aan opdrachtgever terugzenden, als die waarin Railsport het artikel van opdrachtgever ontvangen heeft.

 

7. Klachten

7.1 Indien opdrachtgever een klacht heeft in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, dient opdrachtgever deze kenbaar te maken aan Railsport.

7.2 Railsport zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Railsport zal opdrachtgever hierover berichten.

 

8. Correspondentie

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met Railsport.
=======

© 2008 - 2021 Railsport Webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel